Solsporingsrobot - Oplad telefonen helt gratis!
Utrolig sej solsporingsrobot fra Keyestudio som tilbyder masser af underholdning, men ikke mindst også læring! Robotten er nem og samle og giver en god forståelse af opkobling af sensorer og aktuatorer til en Arduino. Robotten kommer med et godt kodeeksempel som du finder nederst på siden. Når robotten placeres i solen vil den vha. photoresistorer indstille solcellen så solen peger direkte ned i solcellen. Det er muligt at aflæse temperatur, luftfugtighed og lysintensitet. Her ses et overblik over moduler:
4 x Photoresistorer
1 x Temperatur og luftfugtighedssensor
1 x Passiv buzzer
1 x Lys intensitetssensor
1 x Lithium Power modul
1 x Gul LED
1 x Trykknap
1 x I2C 1602 LCD display
1 x Lade modul

Vigtig viden

Robotten kan lade enheder via en USB-udgang. Dog er iPhones ikke kompatible. Robotten skal udstyres med et 18650-batteri, som IKKE medfølger!
For at komme godt igang med opkobling af robottens ledningsnet, anbefales det at følge samlevejledningen som også guider med tilslutning af kabler og kode udsnit. Guiden finder du her.

Der er diverse kode eksempler, som er skrevet af Keyestudio selv, så du kan teste robottens mange funktioner.

1. Opbygning af base

Nedenstående vil gennemgå samlingen af robotten. 

 

1.1 Nederste base

LCD-skærmen monteres på basens plade med de korte afstandsstænger. Batteriholderen monteres med en bolt og møtrik.

 

Arduino Uno'en monteres på basens plade med de korte afstandsstænger.

Modulet har en selvklæbende lim på bagsiden, dens beskyttende film fjernes og modulet monteres på basen som vist på nedenstående billede.

Nu monteres de mellemlange hex afstandsstænger på basen af Soltrackeren.

1.2 Øverste base

Nu påsættes sensorne på pladen set nedenfor. Pladen er symmetrisk så orientering er ikke vigtig her, men observer placeringen af de enkelte sensorer.

Nedenstående billede viser den færdige montering af sensorne.

Nu monteres de lange hex afstandsstænger på pladen med sensorne.

Nu påsættes pladen med alle sensorne på basen hvor LCD-skærm, Arduino Uno og batteriholder er monteret.

Tilsæt i sættes de fire afskærmningsplader ud for hver photoresistor.

Hermed er basen komplet og næste step kan påbegyndes.

2. Servosektion

Nu startes opbygningen af den roterbare arm som tillader at solcellen kan rotere og tilte.
Sørg for at gennemgå de to opsætningskoder af de to servoer inden montering

 #include <Servo.h>
  Servo lr_servo;//define the name of the servo rotating right and left
  int lr_angle = 90;//set the initial angle to 90 degreeset the initial angle to 90 degree
  const byte lr_servopin = 9;//define the name of the servo rotating upwards and downwards and its control pin

  void setup() {
  lr_servo.attach(lr_servopin); // set the control pin of the servo
  lr_servo.write(lr_angle);//return to initial angle
  delay(1000);
  }
  void loop() {}

Sørg for at vælge et par af skruerne som er tynde og korte.

 

  #include <Servo.h>
  Servo ud_servo;//define the name of the servo rotating right and left
  int ud_angle = 10;//set the initial angle to 10 degree;keep the solar panels upright to detect the strongest light
  const byte ud_servopin = 10;//define the servo rotating upwards and downwards and its control pin

  void setup() {
  ud_servo.attach(ud_servopin); // set the control pin of the servo
  ud_servo.write(ud_angle);
  delay(1000);
  }

  void loop() {}

Nu hvor den øverste servo er nulstillet, monteres denne som nedenstående billede.

Nu samles foden hvorpå servosektionen monteres. 

Billedet forneden viser hvordan du skruer servofoden på servosektionen. Husk at spænd godt efter.

Nu er hele servosektionen samlet og du kan nu montere servosektionen på basen.

3. Solcelle sektion

For at kunne montere solcellen til servosektionen skal nedenstående elementer samles hvorefter solcellen bliver limet på.

Nu monteres lysintensitetssensoren på pladen inden solcellen limes på.

Efter montering af solcellesektionen, ses her den samlede og fuldendte løsning.

 

  

4. Multifunktionel kode

Af nedenstående er et kodeudsnit, som du kan programmere din Arduino med og få alle de smarte funktioner som robotten indeholder. Koden sørger nemlig for at robotten regulere solcellen mod det punkt der er mest lys, samtidig med at den aflæser temperatur, luftfugtighed og lys intensitet.

/*
 keyestudio sun_follower
 lesson 11
 sun_follower
 http://www.keyestudio.com
*/
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#include <BH1750.h>
BH1750 lightMeter;

#include <dht11.h>  //include the library code:
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 7 //define the DHT11 as the digital pin 7

#include <Servo.h>
Servo lr_servo;//define the name of the servo rotating right and left
Servo ud_servo;//efine the name of the servo rotating upwards and downwards

const byte interruptPin = 2; //the pin of button;the corruption is disrupted

int lr_angle = 90;//set the initial angle to 90 degree
int ud_angle = 10;//set the initial angle to 10 degree;keep the solar panels upright to detect the strongest light
int l_state = A0;//define the analog voltage input of the photoresistors
int r_state = A1;
int u_state = A2;
int d_state = A3;
const byte buzzer = 6; //set the pin of the buzzer to digital pin 6
const byte lr_servopin = 9;//define the control signal pin of the servo rotating right and lef
const byte ud_servopin = 10;//define the control signal pin of the servo rotating clockwise and anticlockwise 

unsigned int light; //save the variable of light intensity
byte error = 15;//Define the error range to prevent vibration
byte m_speed = 10;//set delay time to adjust the speed of servo;the longer the time, the smaller the speed
byte resolution = 1;  //set the rotation accuracy of the servo, the minimum rotation angle 
int temperature; //save the variable of temperature
int humidity; //save the variable of humidity

void setup() {
 Serial.begin(9600); //define the serial baud rate
 // Initialize the I2C bus (BH1750 library doesn't do this automatically)
 Wire.begin();
 lightMeter.begin();

 lr_servo.attach(lr_servopin); // set the control pin of servo
 ud_servo.attach(ud_servopin); // set the control pin of servo
 pinMode(l_state, INPUT); //set the mode of pin
 pinMode(r_state, INPUT);
 pinMode(u_state, INPUT);
 pinMode(d_state, INPUT);

 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); //the button pin is set to input pull-up mode
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), adjust_resolution, FALLING); //xternal interrupt touch type is falling edge; adjust_resolution is interrupt service function ISR

 lcd.init();     // initialize the LCD
 lcd.backlight();   //set LCD backlight

 lr_servo.write(lr_angle);//return to initial angle
 delay(1000);
 ud_servo.write(ud_angle);
 delay(1000);

}

void loop() {
 ServoAction(); //servo performs the action
 read_light();  //read the light intensity of bh1750
 read_dht11();  //read the value of temperature and humidity
 LcdShowValue(); //Lcd shows the values of light intensity, temperature and humidity

 //erial monitor displays the resistance of the photoresistor and the angle of servo
 /*Serial.print(" L ");
 Serial.print(L);
 Serial.print(" R ");
 Serial.print(R);
 Serial.print(" U ");
 Serial.print(U);
 Serial.print(" D ");
 Serial.print(D);
 Serial.print(" ud_angle ");
 Serial.print(ud_angle);
 Serial.print(" lr_angle ");
 Serial.println(lr_angle);*/
 // delay(1000);//During the test, the serial port data is received too fast, and it can be adjusted by adding delay time */
}

/**********the function of the servo************/
void ServoAction(){
 int L = analogRead(l_state);//read the analog voltage value of the sensor, 0-1023
 int R = analogRead(r_state);
 int U = analogRead(u_state);
 int D = analogRead(d_state);
 /**********************system adjusting left and right序**********************/
 // abs() is the absolute value function
 if (abs(L - R) > error && L > R) { //Determine whether the error is within the acceptable range, otherwise adjust the steering gear
  lr_angle -= resolution;//reduce the angle
  //  lr_servo.attach(lr_servopin); // connect servo
  if (lr_angle < 0) { //limit the rotation angle of the servo
   lr_angle = 0;
  }
  lr_servo.write(lr_angle); //output the angle of the servooutput the angle of servo
  delay(m_speed);

 }
 else if (abs(L - R) > error && L < R) { //Determine whether the error is within the acceptable range, otherwise adjust the steering gear
  lr_angle += resolution;//increase the angle
  //  lr_servo.attach(lr_servopin);  // connect servo
  if (lr_angle > 180) { //limit the rotation angle of servo
   lr_angle = 180;
  }
  lr_servo.write(lr_angle); //output the angle of servo
  delay(m_speed);

 }
 else if (abs(L - R) <= error) { //Determine whether the error is within the acceptable range, otherwise adjust the steering gear
  //  lr_servo.detach(); //release the pin of servo
  lr_servo.write(lr_angle); //output the angle of servo
 }
 /**********************system adjusting up and down**********************/
 if (abs(U - D) > error && U >= D) { //Determine whether the error is within the acceptable range, otherwise adjust the steering gear
  ud_angle -= resolution;//reduce the angle
  //  ud_servo.attach(ud_servopin); // connect servo
  if (ud_angle < 10) { //limit the rotation angle of servo
   ud_angle = 10;
  }
  ud_servo.write(ud_angle); //output the angle of servo
  delay(m_speed);

 }
 else if (abs(U - D) > error && U < D) { //Determine whether the error is within the acceptable range, otherwise adjust the steering gear
  ud_angle += resolution;//increase the angle
  //  ud_servo.attach(ud_servopin); // connect servo
  if (ud_angle > 90) { //limit the rotation angle of servo
   ud_angle = 90;
  }
  ud_servo.write(ud_angle); //output the angle of servo
  delay(m_speed);

 }
 else if (abs(U - D) <= error) { //Determine whether the error is within the acceptable range. If it is, keep it stable and make no change in angle
  //  ud_servo.detach(); //release the pin of servo
  ud_servo.write(ud_angle); //output the angle of servo
 }
}

void LcdShowValue() {
 char str1[5];
 char str2[2];
 char str3[2];
 dtostrf(light, -5, 0, str1); //Format the light value data as a string, left-aligned
 dtostrf(temperature, -2, 0, str2);
 dtostrf(humidity, -2, 0, str3);
 //LCD1602 display
 //display the value of the light intensity
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Light:");
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print(str1);
 lcd.setCursor(11, 0);
 lcd.print("lux");
 
 //display the value of temperature and humidity
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(temperature);
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(5, 1);
 lcd.print(humidity);
 lcd.setCursor(7, 1);
 lcd.print("%");

 //show the accuracy of rotation
 lcd.setCursor(11, 1);
 lcd.print("res:");
 lcd.setCursor(15, 1);
 lcd.print(resolution);
 /*if (light < 10) {
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print("    ");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(light);
  } else if (light < 100) {
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print("    ");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(light);
  } else if (light < 1000) {
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print("   ");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(light);
  } else if (light < 10000) {
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print("   ");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(light);
  } else if (light < 100000) {
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print("   ");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(light);
  }*/
}

void read_light(){
 light = lightMeter.readLightLevel(); //read the light intensity detected by BH1750
}

void read_dht11(){
 int chk;
 chk = DHT.read(DHT11_PIN);   // read data
 switch (chk) {
  case DHTLIB_OK:
   break;
  case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:  //check and return error
   break;
  case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:  //Timeout and return error
   break;
  default:
   break;
 }
 temperature = DHT.temperature;
 humidity = DHT.humidity;
}

/*********function disrupts service**************/
void adjust_resolution() {
 tone(buzzer, 800, 100);
 delay(10); //delay to eliminate vibration
 if (!digitalRead(interruptPin)){
  if(resolution < 5){
   resolution++;
  }else{
   resolution = 1;
  }
 }
}

Skriv kommentar!

Relevante produkter

TS101 digital loddekolbeTS101 digital loddekolbe i hånd
TS101 digital loddekolbe med USB C forsyning
Tilbudspris Fra 699,00 kr
11 på lager
TS80P USB-C Loddekolbe kitTS80P Loddekolbe
TS80P USB-C Loddekolbe kit
Tilbudspris Fra 799,00 kr
11 på lager
bruge Loddekolbe Renser til at rengøre loddekolbespidsenLoddekolbe Renser
Luksus Loddekolbe renser
Tilbudspris 89,00 kr
7 på lager